Terms and Conditions

Všeobecné obchodné podmienky 

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického systému. Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, ktorej jedným z profilových predmetov činnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ako aj iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod).
 2. Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu s tovarom. Internetový obchod je prevádzkovaný na doméne soxx.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 3. Označenie predávajúceho je:

NEXUS Agency s.r.o. so sídlom Grösslingová 65, 811 09 Bratislava

IČO: 35 948 299

DIČ: 20 220 413 62

IČ DPH: SK 20 220 413 62

IBAN: SK94 3100 0000 0041 3000 5705

konajúca prostredníctvom :            Matej Ciger, konateľ

e-mail: soxx@soxx.sk

tel. 0905/388179

 1. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu vstúpiť do obchodno-záväzkového vzťahu s predávajúcim s tým, že práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu sa budú riadiť obsahom Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“).

Článok 2

Objednávanie tovaru

 1. Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu. Aktuálnou ponukou tovaru vrátane ceny je predávajúci viazaný.
 2. Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru (určeného čo do množstva a druhu) a následným riadnym vyplnením objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle predávajúcemu.
 3. Odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu kupujúci prejavuje súhlas s  VOP.
 4. Predávajúci je oprávnený vykonať potrebné úkony za účelom overenia pravdivosti a správnosti údajov uvedených v objednávkovom formulári. Ak nevzniknú pochybnosti, predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí objednávku tým, že kupujúcemu prostredníctvom e-mailu odošle oznámenie o prijatí objednávky. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu na ním určenú mailovú adresu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva.

Článok 3

Platobné podmienky

 1. Ceny tovarov, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu sú uvedené v EUR vrátane DPH (bez nákladov na prepravu/dodanie). Cena nákladov na prepravu/dodanie je 3,50 EUR vrátane DPH.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu, vrátane nákladov za prepravu/dodanie a to platbou cez www.sock.sk alebo prevodom/ vkladom na účet predávajúceho špecifikovaný v Článku 1 ods. 3 VOP najneskôr do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, ak celá kúpna cena vrátane nákladov na prepravu/dodanie nebude zaplatená riadne a včas, kúpna zmluva zaniká.
 3. Náklady na prepravu/dodanie tovaru platí kupujúci a sú:
 • ak kúpna cena nedosahuje sumu 19,99 EUR vrátane, viď cenník prepravy,
 • ak kúpna cena presahuje sumu 20,00 EUR vrátane, zdarma v rámci Slovenskej republiky.
 1. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodať tovar kupujúcemu a to až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny.

Článok 4

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste, ktoré určuje kúpna zmluva. Dodanie tovaru sa uskutoční spravidla nasledujúci deň, najneskôr však do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky bude daňový doklad (faktúra).
 2. Ak je kupujúci zároveň klientom/ubytovaným v rámci siete hotelov, miestom dodania tovaru je recepcia hotela, v ktorom je kupujúci ubytovaný. Kupujúci je povinný vopred oznámiť na recepcii, že očakáva doručenie zásielky a zásielku si prevziať. V prípade neoznámenia kúpna zmluva zaniká s výnimkou povinnosti kupujúceho uhradiť náklady na prepravu/dodanie.
 3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu bez zbytočného odkladu od uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 4. Miesto dodania je v rámci Slovenskej republiky pokiaľ sa zmluvne strany nedohodli ináč.

Článok 5

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvyu predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť návratový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a vrátenia tovaru predávajúcemu vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.
 5. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok 6

Reklamačné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.
 2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na odbernom mieste Michalská 12, Bratislava u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
 3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany kupujúceho:
  1. je predložený doklad o zaplatení,
  2. tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste.
 5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.
 6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok 7

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 1. Sťažnosti a iné podnety je možné písať a zasielať do sídla spoločnosti, prípadne je ich možné zasielať na e-mailovú adresu spoločnosti a kupujúci bude na tieto odpovedať obratom.
 2. Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne mimosúdne, pričom možným mimosúdnym riešením sporu je aj mediácia, v zmysle zákona o mediácií.
 3. Kupujúci v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytuje predávajúcemu ako prevádzkovateľovi osobných údajov dobrovoľný súhlas bez výhrad so spracúvaním osobných údajov kupujúceho v informačnom systéme predávajúceho v rozsahu osobných údajov: e-mailová adresa a telefónne číslo na marketingové účely najmä na zasielanie reklamných oznámení – newsletterov predávajúceho (ďalej aj ako “súhlas”). Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov Klient udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Kupujúci vyhlasuje, že údaje poskytol dobrovoľne, je si vedomý dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a bol poučený o existencii jeho práv ako dotknutej osoby a bol informovaný v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. Zákona.

VOP platné od 1.5.2019