Privacy Policy

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto vám poskytujeme podrobné informácie o tom, prečo spracúvame vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania vašich osobných údajov.

 1. Kým sme a prečo spracúvame osobné údaje?

Sme obchodnou spoločnosťou, ktorá je okrem iného aj prevádzkovateľom internetového obchodu s tovarom. V prípade záujmu kontaktovať nás, napríklad aj s otázkami týkajúcimi sa nakladania s osobnými údajmi, obchodné meno našej spoločnosti je NEXUS Agency s.r.o., sídlo spoločnosti je Grösslingová 65, 811 09 Bratislava, IČO: 35 948 299, spoločnosť je Zapísaná obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37032/B . Mailový kontakt je: ciger@nexusagency.sk

 1. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho plnenia našich povinností z kúpnych zmlúv a to počas trvania zmluvného vzťahu. Následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahov, a to po nevyhnutnú dobu. Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely oslovovania so zaujímavými ponukami, zľavami a inými benefitmi (predovšetkým e-mailom) na vami zadané kontaktné údaje, ak ste s tým prejavili súhlas.

Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:

 1. meno a priezvisko,
 2. adresa bydliska,
 3. telefón,
 4. email,
 5. platobné údaje, a pod.
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov a ako dlho ich budeme spracúvať?

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na naplnenie kúpnej zmluvy (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

Oprávnený záujem

Pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťah medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych akciových ponukách, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.

 1. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie služby a ďalších našich povinností našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).

Vaše osobné údaje spracúva najmä spoločnosť DPD, za účelom obstarania prepravy zásielok a služieb s prepravou spojených z miesta prevzatia zásielky do miesta doručenia a realizácie a spracovania vašich platieb (predplatné) za služby.

Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám.

 1. Aké sú Vaše práva?

Ako užívateľ služby ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä:

 • a) na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
 • b) na prístup k vašim osobným údajom,
 • c) na opravu vašich osobných údajov,
 • d) na výmaz vašich osobných údajov,
 • e) na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
 • f) právo na oznámenie, že vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
 • g) na prenosnosť vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
 • h) právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
 • i) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, a
 • j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

 1. Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu.

 1. Akým spôsobom môžete odvolať udelený súhlas?

Súhlas udelený našej spoločnosti so zasielaním informácií o aktuálnych ponukách tovarov a služieb môžete kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v elektronickej pošte kliknutím na odkaz „odhlásiť“, ktorý obsahuje každá elektronická pošta marketingového charakteru, ktorú zaslala naša spoločnosť, alebo odoslaním e-mailu, alebo prostredníctvom poštového styku.